top of page

选择适合您的打包机

​正常拉力应用

OR-T 260
最大束紧力可到 250 kg

推荐打包带规格

PET

 • 13 x 0.59 mm

 • 13 x 0.72 mm

 • 16 x 0.72 mm

 • 16 x 0.84 mm

PP

 • 13 x 0.75 mm

 • 16 x 0.80 mm

高拉力应用

OR-T 450
最大束紧力可到 450 kg

​推荐打包带规格

PET

 • 16 x 0.84 mm

 • 19 x 1.00 mm

 • 19 x 1.27 mm

​轻拉力应用

OR-T 130
​最大束紧力可到 120 kg

​推荐打包带规格

PET

 • 10 x 0.59 mm

 • 13 x 0.59 mm

PP

 • 9 x 0.55 mm

 • 12 x 0.55 mm

 • 13 x 0.75 mm

 • 16 x 0.80 mm

超高拉力应用

OR-T 670
最大束紧力可到 700 kg

​推荐打包带规格

PET

 • 25 x 1.00 mm

 • 25 x 1.27 mm

 • 32 x 1.00 mm

 • 32 x 1.27 mm

bottom of page